ОНЛАЙН ПОКУПКИ НА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ 150 ЛВ ДО 15 000 ЛВ

Правила на играта на Weber

Правила за провеждане на играта на Weber Grill - Открийте какъв тип грил майстор сте


Играта “Открийте какъв тип грил майстор сте” (“Игра”) се провежда на уеб страницата на Weber Grill https://ogradina.bg/weber/.  Взимайки участие в играта на уеб страницата на Weber Grill (https://ogradina.bg/weber/ ), Участниците се съгласяват с изложените по-долу Правила за провеждане на играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват. Официалните правила се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на страницата на Weber Grill (https://ogradina.bg/weber/ ).


I. МЕХАНИЗЪМ


1. За да се включи в Играта, Участникът трябва да изпълни следното Условие: да отговори на зададените въпроси в анкетата, след което да попълни две имена и мейл, за да вземе участие в играта.

2. Периодът на Играта e от 15.03.2022г. До 23:59 часа на 20.04.2022г. След което ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип, за определяне на печелившите от играта.

3. Участието в Играта не е обвързано с покупка от страна на Участника.

4. Всеки потребител участва еднократно в Играта, правото на попълване на анкетата е еднократно.

5. С попълването на анкетата, отговаряща на зададените съгласно т. 1 по-горе условия, Участникът потвърждава, че се е запознал и приема тези Официални правила.


II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ


1. Играта е отворена за участие, за всички физически лица, навършили 18 години, на територията на България с изключение на служителите на Weber Grill както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи с цел увеличаване шанса за печалба. При съмнение за злоупотреба, Организаторът има право незабавно да дисквалифицира Участници.

2. Изпълнителят има правото еднолично или след нареждане от страна на Организатора да дисквалифицира Участник от играта на  Weber Grill ( https://ogradina.bg/weber/ ), всяка анкета, отговор и други, които по негово усмотрение нарушават горните изисквания или тези от Официални правила.


III. НАГРАДИ


1. Наградите в Играта са:

1.1 Барбекю на въглища Weber Original Kettle 57cm E-5710 BLK (https://ogradina.bg/barbekju-na-vyglischa-weber-original-kettle-57cm-e-5710-blk.html)

1.2 Уред за бързо и лесно разпалване на въглища Weber (https://ogradina.bg/komplekt-za-byrzo-i-lesno-razpalvane-na-vyglischa-weber-ured-briketi-kubcheta.html)

1.3 Прибори за барбекю Weber (https://ogradina.bg/komplekt-2-broja-pribori-za-barbekju-weberr.html)

1.4 Престилка за барбекю Weber (https://ogradina.bg/prestilka-za-barbekju-weberr.html)

1.5 Четка за почистване на скара Weber (https://ogradina.bg/chetka-za-barbekju-weberr-t-forma-30cm.html)

1.6 Кошница за риба Weber (https://ogradina.bg/koshnica-za-riba-weberr-goljama.html)

 

 

IV. ПРОЦЕДУРА ЗА ТЕГЛЕНЕ, ОБЯВАВАНЕ, ПОЛУЧАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАГРАДИТЕ


1. След приключване на играта (23:59 на 20.04.2022г.) ще бъде извършено теглене чрез специализиран софтуер на случаен принцип. Печелившите ще бъдат обявени за такива след като бъде валидирано тяхното участие според правилата на Играта.

2. Ще бъдат изтеглени 6 (шест) печеливши и 3 (трима) резервни участници, в случай, че не може да се установи контакт с някой от печелившите. 

3. Организаторът ще се свърже с резервите в случай на дисквалифициране на титуляр по силата на т. II от текущите правила или в случай, че не отговори в рамки на 48 часа след обявяването му на Страницата на Weber, както и след изпращане на известяващ мейл на адресът заявен при попълване на анкетата.

4. Печелившите участници, заедно с техните имена и първата буква на мейла и домейна на мейла ще бъдат публикувани на страницата на Играта (https://ogradina.bg/weber/) непосредствено след извършване на тегленето.

5. Ще се свържем със спечелилите чрез имейл адреса, който са посочили при регистрация, с цел уточняване на данни за доставка на наградата, които ще включват: имена на получателя, телефон за връзка и адрес за доставка. Данните на получателя се използват за целта на доставката.

6. Срокът за изпращане на наградите е до 20 работни дни след получаване на данните на всички печеливши.

7. В случай, че спечелил участник е предоставил грешен, непълен или неточен адрес и имейл адрес, представител на Организатора не е могъл да се свърже с него, за да уточни условията по доставка на награда, както и ако печелившият участник не се свърже с огранизатора в 14 (четиринадесет) дневен срок от публикуване на печелившите, за да потърси наградата си, ще се счита, че печелившият се отказва от получаване на наградата и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията и изтеглен като резерва.

8. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

9.Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни на лица, които не са участвали и/или не са печеливши в настоящата игра.

10. Наградите ще бъдат доставяни само на територията на Република България.


V. ЛИЧНИ ДАННИ


1. Правата на всички Участници в Играта са защитени в съответствие със Закона за защита на личните данни. Включвайки се в Играта, Участниците декларират, че са съгласни личните им данни да бъдат обработвани от Организатора или от определено от него обработващо данните лице (в това число от Изпълнителя). Организаторът и Изпълнителят са регистрирани като администратори на лични данни в регистъра на администраторите на лични данни, воден от Комисията за защита на личните данни.

2. Включвайки се в настоящата Игра, Участниците дават съгласието си и предоставят доброволно личните си данни за цели, свързани с Играта, разпространението на наградата, както и последващи информационни кампании за актуални или предстоящи инициативи и други съобщения в полза на потребителя. Данните ще могат да се използват в срок от три месеца след получаването им. След изтичането на периода данните ще

бъдат изтрити.

3. При поискване от страна на потребителя данните му да бъдат изтрити по-рано от горните срокове, това ще бъде сторено в срок от 30 дни.

4. Организаторът на Играта се задължава да съхранява, обработва и ползва личните данни на Участниците съобразно и по реда на Закона за защита на личните данни и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с игрите, с изключение на законово предвидените случаи.

5. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.

6. Личните данни на регистрираните участници могат да бъдат предоставени на куриерска фирма с цел доставка на награда.

7. Приемайки правилата за провеждане на играта по силата на чл. 4 от ЗЗЛД - https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=373


ДЕКЛАРИРАМ:

(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;

(б) Доброволно прeдоставям личните ми данни

(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да

бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителя за целите, посочени в

тези Официални правила.


(г) Информиран съм, че във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.


VI . ДРУГИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛИ


1. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уеб страницата на Weber Grill ( https://ogradina.bg/weber/ ) . Участниците в Играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. V под т.8 от настоящите Официални правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Официалните правила или форсмажорни обстоятелства (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша, пожари, производствени аварии, войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

3. Печелившите участници от Играта дават изричното си съгласие за използване на техните имена и данни в качеството на победители от страна на Организатора и Изпълнителя.

4. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при неспазени срокове съобразно тези Официални правила или по други подобни поводи.

5. Участниците се съгласяват, че Организаторът може да се свързва с тях или да им предоставя търговски съобщения и рекламни материали за бъдещи томболи и промоции. Участникът има право да откаже да получава последващи информационни кампании за актуални или предстоящи промоции, инициативи и други съобщения в полза на потребителя по всяко време.

6. Евентуално възникнали спорове между Организатора на Играта и Участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие - чрез намесата на компетентните органи.

7. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на Участника по време на участието му в настоящата Игра.

8. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за употреба на наградата в следствие на официални празници или други обстоятелства, които биха могли да възпрепятстват използването на наградата.

9. Всяко използване на фалшива онлайн идентичност при участие в инициативи се счита за нарушение на Официалните правила. Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участници, които нарушават Официалните правила по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от провежданите инициативи. В тези случаи решението на Организатора на Играта е окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

10. С приемането на настоящите Официални правила Участниците се съгласяват, че за ползването на техните лични данни предоставени от тях във връзка или по повод на Играта, Организаторът не предоставя и не дължи каквато и да е компенсация или възнаграждение.

11. С приемането на настоящите Официални правила Участниците потвърждават и се съгласяват, че предоставените от данни или друга информация във връзка или по повод на Играта не са обект на интелектуална собственост, авторски права и други производни или свързани на тях права на трети лица. Участниците се съгласяват, че няма да претендират като титуляри на подобни права за заплащане от Организатора на каквато и да е компенсация или възнаграждение в тази връзка.


Пожелаваме Ви късмет!